کاربرد آیکیدو

کاربرد آیکیدو

کاربردی آیکیدو در فنون:

اگر ما می خواهیم که تعادل حریف را از بین ببریم باید اول تعادل خود را حفظ کنیم. اگر می خواهیم تعادل خود را حفظ کنیم باید محکم و قرص بایستیم و برای این منظور باید 4 اصل "کی" را اجرا کنیم. اصل اول یعنی خودمان یک نقطه شویم و آن زیر ناف است. اصل دوم آرامش بدن است تا کل بدن ما آرام و همۀ نیرو ها به آن نقطه منتقل شود اصل سوم انداختن وزن زیر نقطه برای اینکه سنگین تر به نظر برسیم با این اصول نیروی کی امتداد می یابد که با پاکی ذهن و روح با کی جهان یکی می شود و نیروی ما نامحدود می گردد. این اصول می شود" خودمان" و بسیار خلاصه شده اند.

و اما حریف ؛ اگر می خواهیم که نیروی حریف را علیه خودش به کار بردیم باید در ما نیروی و کشش عضلانی نباشد که این اولین اصل تکنیک ها می باشد. بعد از آرامش ذهنی ف ما باید بدانیم که حریف چه می کند و چه می خواهد انجام دهد. این همان دانستن فکر وی یا اصل دوم تکنیک ها می باشد. بعد از دانستن فکر حریف ، ما باید با وی هماهنگ شویم و به نیروی کی وی احترام بگذاریم که می شود اصل سوم . بعد از هماهنگی خودمان را جای اول می گذاریم تا وی را در مدار دایره ای کنترل کرد و از حرمات انفجاری وی ممانعت به عمل آوریم که می شود اصل چهارم . بعد از همه تکنیک ها را اجرا می کنیم که می شود اصل پنجم