آی کی دو آی کی کای چیست؟

آی کی دو نامی است كه بنیانگذار آن « مُـوریهه وشیـبـا » برای هنر رزمی خود انتخاب نمود. این كلمه مركب از سه جـزء آی ، كی و دو می باشدكه معنی اصلی آنها به ترتیب همـاهنـگی ، نیـروی درونی و راه و روش می باشد . تلفظ آی به معنی هماهنـگی ، با آی به معنی عشـق یكی است كه مـوریهه از هر دو آنها ، در بینش این هنر رزمی بهره می جسـت . ( بنا بر این آی کی دو یعنی شیوه هماهنگی جسم و روح با نیروی درونی ) پس از فوت استاد بزرگ « مُـوریهه وشیـبـا » ، شاخه های مختلفی از آی کی دو توسط شاگردان وی بوجود آمدبه همین دلیل به شاخه اصلی « آی کی کای » افزودند .مُـوریهه وشیـبـا ، درسال 1883 در كشـور ژاپن دیـده به جهـان گشود و پس از هشتاد و شش سال عمر در سال 1969 دیده از جهان فروبست . وی درسبكهای متعددی از جمله جوجیتسـو دارای مدرك بود و همچناین دربكـارگیـری از نیـزه و شمشیـر مهـارتی خـاص داشت . وی با تغییـر و تعـدیل برخی از فنون جوجیتسو ، از آنها در آی کی دو استفاده نمود و فنون منحصر به فرد دیگری را نیز درهنر رزمی خود بكارگرفت