راز موفقیـت در تمرینات آی کی دو آی کی کای از زبان استاد آق ساقلو

١. داشتن دقت کامل به سخنان و توضیحات مربی در هنگام تمرین
٢. داشتن دید صحیح نسبت به تکنیکهای مربی و خوب بخاطر سپردن آنها
٣. تعیین فاصله مناسب با مهاجم یا حریف تمرینی
۴. هماهنگی کامل جهت اجرای صحیح تکنیکها با مهاجم یا حریف تمرینی (آی)
۵. حفظ تعادل برای برقراری نیروی درونی (کی)
۶. اجرای صحیح تکنیک (دو)
٧. اجرای حرکات دایره ای شکل، بطور طبیعی
٨.عکس العمل سریع نسبت به حمله مهاجم دراجرای تکنیک
٩. رسیدن بموقع به حریف برای تعیین فاصله بهتر
١٠. تمرینات مداوم و پیوسته جهت درک بهترمطالب فوق الذکر