زندگینامه استاد بزرگ

Morihei Ueshiba 1883-1969
هر زمان که حرکت میکنم آی کی دو است.
طریقتی که بنام ای کی دو شناخته می شود توسط موریهه اوشیبا ابداع شده است موریهه درسال 1883 در ژاپن به دنیا امد او را اغلب
O-Sensei-معلم بزرگ میشناسند.
موریهه دوران کودکی اش رادر شهر تانابه که در بخش واکایاما در دویست مایلی جنوب اوزاکا قرار دارد به همراه پدرومادرش یرکو یوکی گذراند گرچه در زمان تولد موریهه هیچ سامورائی درآن منطقه وجود نداشته ولی گذشتگان واجداداستاد در زمانهای قدیم جنگجویانی دلیر بوده اند که خیلی ازآنها معروف به داشتن توانائیهای بسیار بالای فیزیکی بوده اند حتی موریهه بعدها در دوران جوانیش در سنین 40 و50 سالگی اش مثالی کم نظیر از قدرت و توانائیهای فیزیکی بوده است.آی کی دو طریقتی رزمی متشکل از تعدادی پرتاب وقفل روی مفاصل است که از هنرهای رزمی جوجوتسو-کن جوتسو-ناگینا تا دو وبه طور کلی هنر های رزمی قدیمی-
Bujutsu - گرفته شده است.ضمن اینکه بسیاری دیگر از فنون هم وجود دارند که توسط اوئشیبا ابداع شده و مختص به او میباشد. آی کی دو روی مشت ولگد زدن به مهاجمان تمرکز نکرده بلکه یاد میدهد چگونه میتوان از انرژی مهاجم برای کنترل کردن و تحت اختیار گرفتن خود او استفاده کرد. این یک هنر ایستائی وساکن نیست بلکه تاکید بسیارزیادی روی حرکت ودینامیک بودن دارد.
پس از تجربه بیشتر وتماس مستقیم با این طریقت رزمی است که تمرین کنندگان باید به این مسئله بیاندیشند که در ای کی دو چه میخواهند.
درسال 1890 در معبدی نزدیکی خانه شان در حالی که هفت ساله بود خواندن ونوشتن آموخت .
درسال 1903به خدمت سربازی در اوساکا رفت وآنقدر درکار تیراندازی و شمشیر بازی مهارت داشت که به او پیشوای سربازه ها میگفتند و برای جنگ نی چی رو به استان واکایاما رفت .
در طول سالهای 1916 تا 1920 ورزشهای رزمی جوجوتسو و
Naginatado - را آموخت استاد میگوید من بیش از 30 نوع هنر رزمی آموخته تا به تمامی فنونشان مهارت پیدا کنم ولی دایتو ریو آی کی جوتسو طولانی ترین رشته ای بوده که ادامه دادم واین روش بیشترین تاثیر رابر روند آی کی دو داشته است.
درسال 1920 در سی وهفت سالگی پس از فوت پدرش به کیوتو آیابه رفت وباشگاهی بنام کلاس وئشیبا را دایر کرد.
درسال 1922 نام ای کی را برای ورزش انتخاب کرد.
در سال 1927 دوجوی خود را به توکیو انتقال داد.
در سال 1942 در پنجاه نه سالگی ورزش ای کی را ای کی دو نامید.
درسال 1943 در استان ایباراکی محله ایواما معبد ای کی دو را ساخت.
در سال 1964 از طرف امپراتور زاپن به خاطر هنر رزمی اش مدال افتخار دریافت کرد.
وی در سحرگاه 25 آوریل 1969 از دنیا رفت .پس از فوت استاد بزرگ اکثر شاگردانش بنا به وصیت ایشان در سر تا سر دنیا پراکنده شدند و به ترویج این هنر رزمی پرداخته اند