درجات و القاب در هنرهای رزمی ژاپن

درجات و القاب در هنرهای رزمی ژاپن

درجات و القاب

كوهای- هنرجوی تازه كار (
Kohai)

سمپای- هنرجوی ارشد (
Sempai)

سن سی- معلم، مربی ((
Sensei

شیهان- مربی ارشد، توصیه می شود كه از این عنوان فقط در داخل دوجو استفاده شود و در خارج از دوجو، فقط از سن سی استفاده شود. (
Shihan)

كیو- كلاس، درجه هنرجویان از ابتدای كار تا قبل از شودان. از كیو 10 (پائین ترین رده) تا كیو 1 (بالا ترین رده در این مقطع).جو كیو، كو كیو، هاچی كیو، نانا كیو، روك كیو، گو كیو، یون كیو، سان كیو، نی كیو، ایكیو (
Kyu)

دان- رتبه، درجات پیشرفته تر در رده های مشكی. از دان 1(كمترین) تا دان 10(بیشترین) است. شودان، نی دان، سان دان، یون دان، گودان، روكو دان، نانا دان، هاچی دان، كودان، جودان (
Dan)

یودان شا- اعضا با درجه دان (
Yudansha)

مودان شا- اعضا با درجه كیو((
Mudansha

هان شی- عنوانی كه علاوه بر دان، تحت شرایط خاصی، به دارندگان دانهای9 و10 اعطا می شود، فردی كه كاندیدای احراز این عنوان است، باید حداقل 55 ساله، یا بالای آن باشد. این عنوان معادل فول پروفسور است. ((
Hanshi

كیو شی- عنوانی كه علاوه بر دان تحت شرایط خاصی، به دارندگان دانهای7 و 8 اعطا می شود، این عنوان معادل پروفسور است. (
Kyoshi)

رن شی- عنوانی كه علاوه بر دان تحت شرایط خاصی، به دارندگان دانهای 5،4 و6 اعطا می شود، این عنوان معادل دستیار پرفسور است. (
Renshi)

سوكه- رئیس یك سبك، یا بزرگ یك فامیل (
Soke)

دو شو- راه دار، جلو دار، در حال حاضر در آی كی كای، موریته رو اوئشیبا (1951)-نوه موریهه اوئشیبا- را به این عنوان می شناسند. (
Doshu)

كای چو- مالك مدرسه یا موسسه (
Kaicho)

كان چو- مالك ساختمان یا محل استقرار مدرسه (
Kancho)

دوجو چو- رهبر یك دوجو (
Dojo-cho)

ا’سن سی- معلم بزرگ، لقب بنیان گذار آی كی دو-موریهه اوئشیبا (
O- Sensi)