شمارش اعداد در زبان ژاپنی

شمارش اعداد در زبان ژاپنی بسیار آسان است. برای آن كه بتوان تا عدد 99 را شمارش كرد، تنها نیاز است تا از شمارش 1 تا 10 را آموخته باشیم.

یك = ایچی

دو= نی

سه= سان

چهار= یون(شی)

پنج= گو

شش= روك

هفت= نانا(شیچی)

هشت= هاچی

نه= كیو

ده= جیوبرای بالاتر از ده، به روش زیر عمل شود:

یازده= ده و یك =جیو ایچی

دوازده= ده و دو = جیو نی

سیزده= ده و سه = جیو سان

چهارده= ده و چهار =جیو شی یا جیو یون

پانزده= ده و پنج = جیو گو

شانزده= ده و شش = جیو روكو

هفده=ده وهفت = جیو نانا یا جیو شیچی

هجده= ده و هشت =جیو هاچی

نوزده= ده و نه =جیو كیوبرای اعداد از 20 الی 99 باید به روش زیر عمل شود.

برای مثال :

بیست و چهار=دو دهتا و چهار =نی جیو شی

سی و شش= سه دهتا وشش=سان جیوروكو

چهل و سه=چهار دهتاو سه=یون جیو سان

هفتاد و یک=هفت دهتا و یك = نانا جیو ایچی

نود و نه = نه دهتا و نه = كیو جیو كیوبعضی از استثنا ها به صورت زیر است:

1- از " شی" به جای " 4" فقط در حالت یك رقمی استفاده شود. بنابراین از " شی" یا " یون " در بقیه موارد استفاده می شود، اما برای 4000،400،40،000 از یون استفاده شود.

2- از " شیچی" برای " 7" فقط در حالت یك رقمی استفاده شود. بنابراین از " شیچی" یا" نانا" در بقیه موارد استفاده می شود، اما برای 000،7000،700،70 از " نانا" استفاده شود.